Like ons op Facebook

Huis en gedragregels

De deelnemer dient zich te houden aan de volgend clubregels van Taekwondo Vereniging La Haye:

1Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer/ouders/verzorgers om bij een verminderde gezondheidstoestand de huisarts alvorens te raadplegen.

2De sportschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, hoewel dit getracht wordt te voorkomen.

3Contributie dient per vooruitbetaling te geschieden.

4Bij een contributie achterstand of ander verschuldigd bedrag kan deze geïnd worden door een incassobureau.

5Deelnemer/ouders/verzorgers dienen dan ook de hieruit voortvloeiende kosten te betalen.

6Tevens kunnen de lessen aan de deelnemer worden stopgezet, totdat de achterstallige betaling is voldaan.

7Beëindigen van de lessen dient uitsluitend schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

8Indien de lessen niet meer gevolgd worden, blijft lesgeld verschuldigd totdat de schriftelijke opzegging bij de administratie binnen is.

9Op officiële feestdagen is de Sportschool gesloten, tijdens de korte schoolvakanties kunnen bepaalde lessen vervallen.

10Bij ziekte vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

11Inschrijfgeld dient te worden voldaan op de eerste trainingsdag.